Současnost

foto: veltruský zámek


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002


soucasnost_mapa (144K)


SOUČASNOST

Za posledních 120 let postihlo park i zámek mnoho ran a událostí (nedostatek péče, chybějící finanční prostředky a pracovní síly, regulace Vltavy, výstavba jezu, odříznutí přívodu vody do kanálu, výstavba nových staveb - letního kina, skleníků, autokempinku, zemědělských budov, intenzivní zemědělství, tranzitní plynovod s průsekem přes park, výstavba nových rychlostních komunikací v nejbližším okolí, rozvoj průmyslu se svými exhalacemi, nedostatek vláhy střídající další povodně a vandalismus).

Tyto zásahy a škody způsobily, že se podoba parku a celého areálu podstatně změnila a v mnoha partiích nabyla i charakteru divoké, neupravené přírody.

Ačkoliv byl komplex veltruského parku a zámku vyhlášen v roce 2001 Národní kulturní památkou, nepodařilo se chátrání zastavit.

Poslední povodeň v roce 2002 byla nejničivější v celé historii parku. Její ničivou sílu zapříčinily drastické a necitlivé zásahy do celé okolní krajiny zatížené průmyslovým rozvojem v době socialistické éry.

Voda zaplavila zámek až do výšky parapetu oken přízemí. Mimořádně utrpěly nejen staleté porosty v parku, z nichž se podaří zachránit zřejmě pouze menší část, ale odplavením půdy z parku a naplavením množství cizorodého materiálu se místy nepříznivě změnila konfigurace terénu, zejména v severní části areálu. Velká část polí také ztratila svoji úrodnost. Byly poškozeny takřka všechny objekty v zámeckém areálu a většina zbylých objektů v parku. Paradoxně jedním z důsledků povodně je současný nedostatek vody v umělém kanálu, který ztratil poslední zdroj tekoucí vody z obnoveného trubního přivaděče. Nedostatek vody způsobuje další devastaci porostů.

Tyto mimořádné okolnosti vyvolaly potřebu zachránit tento unikátní odkaz kulturního evropského dědictví.

Vzhledem k rozsáhlosti, komplikovanosti a mnohovrstevnatosti problematiky obnovy tohoto areálu vyzval Národní památkový ústav šest architektonických týmů k vypracování ideové studie rehabilitace a využití veltruského parku a jeho objektů. Početná odborná komise vybrala pro další zpracování návrh Studia MAC-ARCHITECTURE,s.r.o, autorů Martina a Marty Stránských.

Tato studie byla podkladem pro zpracování předkládané feasibility study (FS) a základní koncepce celkové obnovy areálu. Současně byly na základě připraveného konceptu zpracovatelem FS v letech 2003 a 2004 zadány a zpracovány podrobné následující průzkumy a analýzy:

 • stavebně historický a archivní průzkum
 • komplexní rešerše všech historických ploch a kapacitních údajů včetně jejich využití,
 • inventarizace prvků hlavní budovy a objektů na ose areálu
 • zaměření takřka celého areálu včetně hlavní budovy a objektů,
 • byly navrženy a provedeny sondy v objektech na ose areálu
 • pedologický průzkum a průzkum vody,
 • hydrogeologický průzkum,
 • projekt odtokových poměrů na řece Vltavě mezi Kralupy a soutokem s Labem
 • agrometeorologický průzkum,
 • dendrologický průzkum včetně databáze více než 3000 významných dřevin s jejich kartami
 • lesnický průzkum
 • právní a legislativní rešerše,
 • marketingový průzkum návštěvnosti,
 • analýza současné ekonomické situace a další.

Tyto průzkumy a analýzy však ztratí svůj smysl a význam, pokud nebude realizována vlastní obnova areálu.

Hlavním cílem FS bylo na základě výsledků analýz těchto průzkumů především ověřit udržitelnost tohoto projektu, což je nejvýznamnějším krokem pro budoucnost tohoto areálu. Zpracovaná FS potvrdila, že nejen nemá za cíl dosáhnout maximalistických zisků (bylo dosaženo vyrovnaného rozpočtu) a přeměnit veltruský park na lunapark s Mc Donaldy, ale že jejím hlavním cílem je záchrana této Národní kulturní památky, která by po počátečním období vlastní rehabilitace, byla schopná relativní ekonomické nezávislosti.banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist