Historie

foto: veltruský zámek


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002


historie_mapa (153K)


HISTORIE

V minulosti provázely řeku v dolním Povltaví vždy lužní lesy, v nichž se mísily duby s jasany, javory, jilmy, topoly, olšemi a vrbami. Bohužel vzhledem k blízkosti Prahy se tato oblast stala již od středověku zdrojem palivového dřeva a proto se ráz této krajiny změnil v zemědělské plochy.

Lesy se proto udržely pouze v okolí řeky, jejíž koryto často v důsledku záplav měnilo tvar a směr. Právě tímto způsobem vznikl na pravém břehu Vltavy, několik kilometrů před soutokem s Labem, rozsáhlý Ostrov, kde se nacházely zbytky lužních lesů.

Ostrov se na konci 17. století nacházel v centru Jevíněvského panství, které získal v roce 1698 sňatkem s Terezií Marií ze Scheidlerů Václav Antonín Chotek ( 1674 - 1754), potomek jednoho z nejstarších rytířských rodů v Čechách.

V roce 1704 vznikla barokní krajinná kompozice založená na ose spojující centrum Veltrus a Jeviněvsi, rodiště Terezie Marie. Na nejvyšším místě "ostrova" nechal V.A. Chotek inspirovaný svým pobytem ve Vídni poblíž Rossau , vybudovat letní barokní zámek (vzorem byl palác hraběte Altmana v Rossau od J.B. Fischera z Erlachu). Projekt je připisován Giovanni Battistu Alliprandimu.

Tím bylo započato následující takřka dvousetleté budování tohoto krajinářského parku.

V.A. Chotek byl vzdělaný muž, který svými znalostmi povýšil svůj rod do hraběcího stavu a dal základy jeho proslulosti a významu pro další vývoj české kotliny. Oba jeho potomci byly významnými činiteli v nejvyšších státních a vojenských funkcích. V první polovině 18. století byl dobudován zámecký areál v barokním stylu. Okolí zámku bylo upraveno v duchu francouzských zahrad. Osa zámku pokračovala do krajiny alejí napříč poli až k lužnímu lesu, který se později stal základem krajinářského parku v jehož centru byly polnosti. Byla také založena i okružní alej podél vodního ramene. Současně bylo zahájeno na jižní straně podél Veltrus budování ochranných protipovodňových valů.

V roce 1736 přebírá správu veltruského panství syn Rudolf Chotek (1706 - 1771).

R. Chotek se uplatnil jako státník a ekonom a těšil se oblibě u císařovny Marie Terezie a Františka Lotrinského. Tento vzdělaný a činorodý šlechtic veltruské panství značně rozšířil, zvelebil a dobudoval zámek o hospodářský statek. Mimořádný historický význam měla průmyslová výstava "Velkého trhu tovarů Království Českého", kterou jako první na světě uspořádal R. Chotek roku 1754 na zámku Veltrusy. Tato výstava se stala předobrazem všech vzorkových veletrhů, jejichž vznik podnítila postupující dělba práce a rozvoj manufakturní výroby a obchodu. (výstavu navštívila i císařovna Marie Terezie s manželem).

Během působení Rudolfa Chotka byly realizovány další barokní úpravy parku. Založil "tureckou zahradu" při okružní aleji, kde dal roku 1760 postavit maurský turecký pavilon a kiosk. Když v roce 1764 povodeň zničila francouzskou okrasnou zahradu před zámkem, rozšířil upravenou plochu lesa za pravý břeh říčního ramene na 13 ha. Chotek nechal zřídit ještě tři dálkové .průhledy lesem. V letech 1784 a 1785 zasáhly park další dvě rozsáhlé povodně, které způsobily ztrátu vody v pravém rameni Vltavy a "ostrov" přestal prakticky existovat.

Dědicem panství se stal synovec Jan Rudolf Chotek (1749 - 1824), který zahájil přeměnu lužního lesa na romantický krajinářský park v duchu nových teorií a přístupu k přírodě (Ch. Hirschfeld - Dějiny a teorie zahradního umění - 1784).

Hlavním poradcem se stal jeho přítel, ředitel schönburských zahrad, Richard van der Schott.

Začalo vznikat rozsáhlé krajinářské dílo o celkové rozloze 280 ha (700 akrů).

J.R. Chotek nechal prokopat na místě původního koryta pravého ramene řeky v délce 5km umělý kanál s regulačními stavidly na jeho koncích. Kanál se stal novým fenoménem parku. Díky regulaci a mnohým zákoutím, jezírkům, mostům a objektům v jeho okolí se stal významnou atraktivitou parku. Během svého působení ve Veltrusích a po zkušenostech z předchozích období budoval J.R. Chotek systém ochranných hrází proti povodním, které park chránily a dosud částečně chrání. Významným a výjimečným motivem se v promyšlené koncepci parku stala i obdělávaná pole uvnitř ostrova. To umožnilo vytvořit okrasný statek , "ferme ornée, jenž spojil okrasné a užitkové plochy v jednotnou výtvarnou a přírodní kompozici. Přesně řízenou kultivací lužního lesa, kde byly zdůrazněny vybrané druhy domácích dřevin, doplněné cizokrajnými, bylo dosaženo vrcholného krajinářského a sadovnického umění.

Park byl vyzdoben řadou empirových staveb, které významně dominovaly jednotlivým místům. (umělá jeskyně - grotta se zříceninou a vodopádem, poustevna, Modrý pavilon, pomník Richarda van der Schotta a profesora Hirschfelda, Holandský selský dům s holandskou zahradou cibulovin, Chrám přátel zahrad a venkova dle projektu architekta Matěje Hummela, dórský most, barevná Čínská bažantnice, stavidlo s Laudonovým pavilonem, pavilon Marie Terezie, gotizující Červený mlýn, kuželník a Egyptský pavilon s přístavem lodí vytesaným ve skále a most se sfingou).

Po smrti hraběte Jana Rudolfa Chotka v roce 1824 přebral správu jeho syn Jindřich Chotek (1802 - 1864). Vybudoval vstupní objekty, dokončil okrasnou "kuchyňskou" zahradu (1,5 ha=3,7 akru) a doplnil ji o dva skleníky.Zbudoval oranžérii a dal konečnou podobu zámku i všem budovám hospodářského dvora. Na počest úmrtí své ženy Charlotty postavil kapli sv. Karla a doplnil park o drobné prvky jako je socha boha Marta.

Na polích zavedl pětihonný systém hospodaření a rozšířil panství o pivovar v Miřejovicích a o cukrovar a lihovar v Úžicích. V neposlední řadě se hrabě Jindřich Chotek zasloužil o založení daňčí obory. Jeho smrtí byl ukončen rozvoj chotkovských panství.

Zanechal po sobě zvelebené statky, které představují vrcholná krajinářská díla evropského formátu.

Konec 19. století znamenal pro veltruský park počátek celkového úpadku. Smrtí posledního potomka Karla v roce 1970 vymřel slavný rod Chotků z Chotkova a Vojnína.banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist