Budoucnost

foto: veltruský zámek


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002


budoucnost_mapa (169K)


BUDOUCNOST

Areál veltruského zámku a parku patří mezi naše nejvýznamnější památky. Nepatří sice k významným architektonickým objektům pro svoji stavebně historickou hodnotu vlastního zámeckého komplexu, ale je především ceněn pro svoji zahradní a krajinářskou kvalitu. Od svého založení byl budován do podoby, kterou si v hlavních rysech podržel dodnes a představuje ideál venkovské krajiny formou okrasného statku "ferme orneé", který propojil okrasné a užitkové plochy v jednotnou výtvarnou kompozici. Tato krajinná kompozice z 18. a 19. století náleží k nejrozsáhlejším, nejpozoruhodnějším vrcholným krajinářským dílům nejen v České republice, ale i dle dosavadních průzkumů je i posledním fungujícím anglickým krajinářským parkem tohoto typu na starém kontinentu.

Hlavním cílem naší ideové studie bylo prověření všech možností dalšího rozvoje směřujícího k optimálnímu využití celého areálu tak, aby byly zachovány a ochráněny jeho kulturní a památkové hodnoty. Dalším neméně důležitým cílem bylo dosažení vyrovnaného rozpočtu, který ve svých příjmech a výdajích na budoucí provoz areálu by neměl být ztrátový. Součástí ekonomické rozvahy nebyla finanční návratnost investice, neboť její výše bude dosahovat rámce mimo ekonomické možnosti tohoto komplexu. Návratnost se zde počítá v rovině záchrany a ochrany kulturního a architektonického dědictví Evropy. Bylo nutné vycházet z faktu dlouhodobé zchátralosti parku i objektů a jejich rozsáhlého poškození povodní v srpnu 2002. Pečlivě jsme zvažovali jaké bude optimální využití tohoto kulturního díla, neboť základní prioritou je památková ochrana a dodržení památkového záměru. Obsahem studie je návrh možného způsobu využití jednotlivých objektů tak, aby bylo zachováno jeho hlavní poslání presentovat a oživit tuto památku v co nejautentičtější podobě jejího genia loci a aby areál uspěl v kontextu současných a především budoucích ekonomických podmínek.

Veltruský areál je situován ve velmi příhodné vzdálenosti od Prahy (30 minut od centra a letiště) a tudíž převážná část návštěvníků bude přijíždět právě z tohoto směru. Pro dosažení maximální možné návštěvnosti parku považujeme toto napojení za velmi důležité. Předpokládáme, že zvýšením zájmu o park, se stane obec Veltrusy turistickým centrem této lokality. Počítáme se spoluprací mezi NPÚ a obcí Veltrusy především v oblasti řešení dopravy a pohybu turistů v obci a jejím okolí. Jsme přesvědčeni, že rehabilitace parku bude mít příznivý vliv nejen na snížení nezaměstnanosti v této lokalitě, ale přinese jejím obyvatelům zvýšení životní úrovně a mnoho podnikatelských příležitostí. Návrh řeší budoucí parkování vozidel návštěvníků vně areálu u křižovatky s okresní ulicí na západním okraji obce, které umožní komunikaci mezi turisty a obchodní sférou obce. Důležitým bodem je vybudování komplexního vnitřního a především vnějšího informačního a marketingového systému, který bude propojen s mezinárodní sítí památek a umožní koordinovanou regulaci návštěvnosti parku i jejich objektů. Při návrhu pohybu návštěvníků v parku jsme vycházeli především z myšlenek původní barokní koncepce, která akcentovala hlavní vstup od jihu z obce Veltrusy. Proto jsme navrhli jako hlavní páteřní orientační body - hlavní brána na jihu, přístav Špígl, informační centrum u oranžérie, čestný dvůr zámku, sušárna ovoce na konci osové aleje a Červený mlýn. Od tohoto základního konceptu se odvíjí návrh systému prohlídkových tras a okruhů, které jsou rozděleny na dva základní typy - prohlídky budov a v parku. Systém počítá s maximální diverzifikací a pestrostí tras, aby bylo dosaženo plošného i časového rozložení návštěvnosti. Tím by došlo ke snížení lokálního přetížení památkových objektů a jednotlivých částí parku. Pro zmenšení rozdílů mezi zimní a letní sezónou navržený systém počítá s využitím areálu pro kongresovou turistiku. Pro tento účel jsme navrhli během celého roku cca 30 tématických akcí. Areál parku navrhujeme ochránit aktivní ochranou (hajní a ostraha) a pasivním oplocením, protože v současných podmínkách je nemyslitelná ochrana takto rozlehlého areálu s jeho mimořádně hodnotným vybavením bez možnosti kontroly pohybu a počtu návštěvníků. Bezpodmínečně je nutné celý areál uzavírat v nočních hodinách.

Dalším významným bodem ideové studie je znovuobnovení "ferme orneé", avšak již v nové formě ekologického zemědělství. Součástí bude i rekonstrukce 1,5 ha velké okrasné "kuchyňské" zahrady s historickými skleníky. Stejným způsobem počítáme i s obnovou ustájení a chovu koní . Problematika vodního hospodářství je ve studii navržena tak, aby se na jedné straně voda mohla vrátit do obnovených kanálů a na druhé straně, aby byl park chráněn před dalšími povodněmi. Je zde navržena obnova původních hrází, které Chotkové budovali již od počátku 18. století. Návrh umožní vyvážení správné hydrologické rovnováhy, potřebné pro typ rostlinné skladby tvrdého luhu.

Z areálu budou odstraněny novodobé stavby ( letní kino, novostavby z 20. století, autocamp, atd.) a naopak budou zachovány a obnoveny všechny objekty a parkové části, které tvoří celkovou památkovou a historickou hodnotu. Vlastní komplex zámku bude využit ke kulturním účelům. Hlavní budova bude zachována v původním stavu pro expozice a prohlídky. Severozápadní křídlo bude sloužit jako kulturní centrum a dle původního využití i pro ubytování hostů. Špýchar spolu s přilehlým dvorkem bude zrekonstruován na zámeckou restauraci a protilehlá barokní konírna bude obnovena pro ustájení koní. Hospodářský dvůr bude očištěn od všech novodobých přístaveb a bude kompletně zrekonstruován. Budovy budou sloužit svému původnímu účelu. Bude zde umístěna administrativa a správa parku, byty zaměstnanců a další provozní prostory. V barokním ovčínu budou ukázkové dílny tradičních řemesel. V místě křížení příjezdové cesty od hlavního vstupu z jihu a východní okružní cesty se nacházejí dva objekty oranžérie a domu zahradníka, které spolu vytvářejí uzavřený prostor otevřený do krajiny. Toto místo se nachází v přirozeném těžišti a křižovatce veškerého dění v parku. Proto by se mělo stát startem a cílem většiny návštěvníků. Třetí stranu jakéhosi malého "náměstí" navrhujeme doplnit dalším objektem - novostavbou restaurace slowfood. Dostavbou této budovy vznikne uzavřený komplex INFORMAČNÍHO CENTRA, které poskytne návštěvníkům komplexní služby. Oranžerii navrátíme původnímu účelu - uskladnění a pěstování okrasných interiérových květin. Dům zahradníka bude určen pro kancelář infocentra s centrální pokladnou. V nižší části objektu bude půjčovna kol a úschovna.

V celém areálu se nachází několik desítek objektů (budovy, mosty, pavilony, studny, sochy a pomníky atd.), které bude nezbytné obnovit a zrekonstruovat do původní podoby tak, aby jako celek doplnily estetický obraz krajiny a spojily okrasné a užitkové plochy v jednotnou výtvarnou kompozici. Naším cílem je zachování maximální autenticity každého místa, každého detailu a genia loci celého veltruského areálu.banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist